REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NESTMEDIC S.A.

(„Regulamin”)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem Serwisu jest Nestmedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-993), ul. Pasymska 20, NIP 8943054930, REGON 022455255, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000665017, NIP: 8943054930, REGON: 022455255, kapitał zakładowy 2 146 305,40 zł (w całości opłacony) („NESTMEDIC”).

1. Użytkownik może kontaktować się z NESTMEDIC we wszelkich sprawach związanych z Serwisem, w tym w sprawach reklamacji, używając następujących sposobów:
1.1. Adres e-mail: office@nestmedic.com
1.2. Listownie na adres: ul. Pasymska 20, 01-993 Warszawa.

2. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu, w tym w szczególności:
2.1. warunki i zasady korzystania ze Sklepu, składania Zamówień w ramach Sklepu, zawierania Umów Najmu w ramach Sklepu oraz ich realizacji, a także dokonywania reklamacji;
2.2. ogólne warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy, a w szczególności rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług,
przy czym, jeżeli nic innego nie wynika z dalszych postanowień Regulaminu odnoszą się one do wszystkich elementów Serwisu.

3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

4. Regulamin jest integralną częścią Umów o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną zawieranych z Użytkownikami. Warunkiem skorzystania z Serwisu, a także zawarcia i realizacji Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną jest akceptacja Regulaminu przez Użytkownika. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.

5. NESTMEDIC udostępnia nieodpłatnie Regulamin Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu przed zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, w systemie teleinformatycznym oraz w sposób gwarantujący zapoznanie się z Regulaminem, jego pobranie, wydrukowanie oraz utrwalenie.

6. Akceptując Regulamin, Pacjentka uwzględnia okoliczność, że Usługi świadczone są na odległość, z uwzględnieniem specyfiki świadczenia Usług zdrowotnych za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności na odległość, czyli drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.

7. Akceptując Regulamin Pacjentka przyjmuje do wiadomości, że Badanie oraz Usługi nie zastępują wizyt lekarskich w placówce medycznej, ani leczenia w trybie hospitalizacji, gdy jest ono wskazane stanem zdrowia Pacjentki.

8. W przypadku gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia lub samopoczucia, Pacjentka powinna niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 lub zgłosić się bezpośrednio do najbliższego szpitala w celu uzyskania pomocy.

9. Wykonywanie Badania, oczekiwanie na Wynik lub próba kontaktu z Podmiotem Leczniczym nie mogą opóźniać lub zastępować wykonania działań wskazanych w ust. 8 powyżej.

§2. DEFINICJE

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1
. Abonament – kompleksowa usługa oferowana za pośrednictwem Sklepu polegająca na Najmie oraz dostępie do Platformy i świadczenie za jej pośrednictwem Usług;

1.2. Badanie –badanie kardiotokograficzne (KTG), wykonywane samodzielnie przez Pacjentkę, przeprowadzane przy użyciu Zestawu Pregnabit, polegające na równoczesnym zapisie akcji serca płodu (z wykorzystaniem sondy ultradźwiękowej FHR) oraz czynności skurczowej mięśnia macicy (z wykorzystaniem sondy TOCO), jak i ruchów płodu (z wykorzystaniem znacznika FMM) – zapis powyższych parametrów przesyłany jest z Urządzenia na Platformę;

1.3. Dane Dostępowe – dane umożliwiające Pacjentce autoryzowany dostęp do Profilu na Platformie i służące identyfikacji Pacjentki przy świadczeniu Usług, obejmujące:
1.3.1. Login – adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Pacjentkę podczas zakładania Profilu na Platformie,
1.3.2. Hasło – unikatowyciąg znaków o długości co najmniej 8 znaków, zawierający małe i wielkie litery oraz cyfry i znaki specjalne; ustalane jest samodzielnie przez Pacjentkę po uruchomieniu linka aktywacyjnego, przesłanego na wskazany przez Pacjentkę adres e-mail oraz nr telefonu w formie SMS;

1.4. Ekspert Medyczny – lekarz lub położna, dokonująca analiz i opisów Zapisów Badań KTG, prowadząca Usługę Czat i Telekonsultacji, prowadząca dokumentację medyczną oraz wykonująca inne czynności na Platformie związane ze świadczeniem Usług w imieniu Podmiotu Leczniczego;

1.5. Infolinia – telefoniczna obsługa Pacjentek lub Partnerów, dostępna pod numerami telefonu +48 696 470 167, +48 570 488 745 (koszt połączenia zgodny z tabelami opłat operatorów telekomunikacyjnych) dostępna w godzinach pracy NESTMEDIC (w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00) – informacje udzielane w ramach Infolinii nie stanowią udzielania świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633);

1.6. Instrukcja obsługi – instrukcja obsługi załączona do Zestawu Pregnabit oraz umieszczona na stronie internetowej https://pregnabit.com/do-pobrania/

1.7. Instruktaż – informacja wraz z praktycznym szkoleniem, zamieszczony na Platformie w formie filmu instruktażowego lub udzielony Pacjentce przez Partnera w zakresie prawidłowego i bezpiecznego korzystania z Urządzenia oraz wykonywania Badań, a także korzystania z Platformy;

1.8. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; w sytuacji, gdy Klient nie jest jednocześnie Pacjentką, Klient oświadcza, że działa w imieniu i na rzecz Pacjentki oraz że udostępnia dane Pacjentki za jej zgodą;

1.9. Konsument – osoba fizyczna, o której mowa w art. 221 Kodeksu Cywilnego;

1.10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.);

1.11. Najem – odpłatne udostępnienie Klientom Zestawu Pregnabit prezentowanego w ramach Sklepu na czas określony na zasadach określonych w Regulaminie;

1.12. Pacjentka – ciężarna, która w sposób zgodny z Regulaminem uzyskała dostęp do Platformy i Usług, spełniająca łącznie następujące warunki:
1.12.1. wiek ciąży – nie wcześniej niż 32 tydzień i nie później niż 42 tydzień ciąży, chyba, że lekarz zdecyduje inaczej,
1.12.2. ciąża pojedyncza,
1.12.3. znajduje się pod stałą opieką właściwego lekarza specjalisty w dziedzinie ginekologii i położnictwa lub położnej bądź w przypadku ciąży powikłanej pod stałą opieką właściwego lekarza specjalisty,
1.12.4. brak aktywnych implantów medycznych np. Elektrostymulatora serca (może zakłócać pracę Urządzenia),
1.12.5. brak stwierdzonych przez lekarza lub położną zmian skórnych uniemożliwiających korzystanie z Urządzenia,
1.12.6. brak uczulenia na jakikolwiek materiał, z którego wykonane są sondy i pasy, lub substancje zawarte w żelu do KTG,
1.12.7. potwierdzenie przez Partnera, że zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej oraz standardami opieki okołoporodowej stan zdrowia Pacjentki oraz rozpoznanie pozwalają na korzystanie z Usług – dotyczy przypadków, gdy Pacjentka uzyskała dostęp do Platformy za pośrednictwem Partnera;

1.13. Partner – lekarz, położna lub podmiot leczniczy, współpracujący z NESTMEDIC, na mocy odrębnych umów, na zlecenie którego na rzecz Pacjentki świadczone są Usługi; W niektórych przypadkach Partnerem może być Podmiot Leczniczy;

1.14. Platforma – należąca do NESTMEDIC aplikacja umieszczona na stronie internetowej, dostępna pod adresem https://app.pregnabit.com/, https://adm.pregnabit.cloud lub https://patient.pregnabit.cloud, stanowiąca element systemu teleinformatycznego i służąca do świadczenia Usług;

1.15. Podmiot Leczniczy – EDOKTOR24.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-660) ul. Lwowska 15/6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000444941, NIP: 1132861449, REGON: 146469011, świadczący Usługi na podstawie Regulaminu, będący zarejestrowanym Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą o numerze wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000173318 lub inny Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą;

1.16. Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą – podmiot wykonujący działalność lecznicza, o którym mowa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Działalności Leczniczej;

1.17. Polityka Prywatności – dokument zamieszczony na stronie internetowej NESTMEDIC pod adresem https://pregnabit.com/polityka-prywatnosci/ określający zasady przetwarzania danych osobowych przez NESTMEDIC;

1.18. Profil – indywidualne i autoryzowane konto Pacjentki na Platformie, umożliwiające korzystanie z Usług;

1.19. Profil Partnera – indywidualne i autoryzowane konto Partnera na Platformie z uprawnieniami administratora, zakładane przez NESTMEDIC umożliwiające dostęp do Platformy, nadawanie uprawnień dostępowych pracownikom i współpracownikom Partnera oraz tworzenie Profili;

1.20. Przedłużenie Umowy Najmu – przedłużenie Umowy Najmu dokonywane z inicjatywy Klienta na podstawie indywidualnych ustaleń dokonanych przez NESTMEDIC z Klientem.

1.21. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

1.22. Serwis – serwis internetowy www.pregnabit.com należący do NESTMEDIC i w skład, którego wchodzą: Strona Internetowa, Sklep i Platforma, do których dostęp z poziomu Serwisu ma Użytkownik;

1.23. Sklep – prowadzony przez NESTMEDIC sklep internetowy dostępny pod adresem https://pregnabit.com/sklep/, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.24. Strona Internetowa – strona internetowa prowadzona przez NESTMEDIC, dostępna pod adresem internetowym: https://pregnabit.com/;

1.25. Towar – produkty prezentowane w Sklepie, w tym Najem wraz z dostępem do Platformy i Usług;

1.26. Umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną – każda umowa zawierana przez NESTMEDIC z jakimkolwiek Użytkownikiem, której przedmiotem są Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną, w tym Umowa Najmu;

1.27. Umowa Najmu – umowa zawierana z Pacjentką lub Klientem niebędącym Pacjentką za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem jest zakup Abonamentu;

1.28. Urządzenie – zarejestrowany wyrób medyczny Pregnabit lub Pregnabit Pro (urządzenie nowej generacji) (teleKTG, mobilny kardiotokograf) wraz z zestawem sond (FHR, TOCO, FMM), służący do przeprowadzania Badań, który umożliwia przesyłanie zapisów Badań na Platformę za pośrednictwem systemów łączności/systemów teleinformatycznych;

1.29. Usługi – usługi świadczone wyłącznie na rzecz Pacjentki, tj.:
1.29.1. Usługa Czat – usługa polegająca na komunikacji w postaci komunikatów tekstowych na Platformie, w której udział mogą brać: Ekspert Medyczny i Pacjentka;
1.29.2. Usługa dostępowa – usługa, polegająca na udzieleniu dostępu do Platformy, wprowadzaniu i przechowywaniu danych Pacjentki oraz Wyników na Platformie, świadczona przez NESTMEDIC na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych/systemów łączności;
1.29.3. Usługa Pregnabit – usługa polegająca na odbiorze Zapisów KTG przesłanych z Urządzenia na Platformę oraz na świadczeniu na odległość przez Pomiot Leczniczy świadczeń zdrowotnych w postaci analizy przesyłanych Zapisów KTG przez Eksperta Medycznego na zasadach określonych
w Regulaminie oraz informowaniu Pacjentek o Wyniku;
1.29.4. Usługa telekonsultacji – usługa polegająca na możliwości całodobowego telefonicznego skontaktowania się z Ekspertem Medycznym pod numerem telefonu podanym na Platformie w celu skonsultowania Wyniku;

1.30. Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną – usługi świadczone w sposób, o którym mowa w art. 2 pkt 4 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, a w szczególności związane z zawieraniem Umów Najmu za pośrednictwem Sklepu oraz świadczeniem Usług za pośrednictwem Platformy;

1.31. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287);

1.32. Ustawa o Działalności Leczniczej – ustawa z dnia 5 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.);

1.33. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);

1.34. Użytkownik – użytkownik Serwisu, a w szczególności Pacjentka, Klient oraz Partner;

1.35. Wynik – wynik analizy Zapisu KTG;

1.36. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Najmu;

1.37. Zapis KTG – zapis danych, uzyskanych przy pomocy Urządzenia wskutek wykonanego Badania, poddawany analizie w ramach Usługi Pregnabit;

1.38 Zestaw Pregnabit – kompletny zestaw niezbędny do korzystania z Usług, będący własnością NESTMEDIC, który składa się z:
1.38.1. Urządzenia
1.38.2. klipsu do pomiaru tętna matki (pulsoksymetru);
1.38.3. dwóch pasów wraz z zestawem rzepów i odpowiednią przedłużką – jeśli dotyczy;
1.38.4. ładowarki wraz z kablem do ładowania Urządzenia;
1.38.5. zestaw sond;
1.38.6. żelu do badań KTG oraz chusteczek do dezynfekcji Urządzenia;
1.38.7. instrukcji obsługi (pełnej oraz obrazkowej);
1.38.8. etui.

1.39. Zestaw Pregnabit Pro (urządzenie nowej generacji) – kompletny zestaw niezbędny do korzystania z Usług, będący własnością NESTMEDIC, który składa się z:
1.39.1. Urządzenia
1.39.2. klipsu do pomiaru tętna matki (pulsoksymetru);
1.39.3. dwóch pasów;
1.39.4. ładowarki wraz z kablem do ładowania Urządzenia;
1.39.5. zestaw sond;
1.39.6. żelu do badań KTG oraz chusteczek do dezynfekcji Urządzenia;
1.39.7. instrukcji obsługi (pełnej oraz obrazkowej);
1.39.8. plastikowej walizki .

§ 3. SERWIS

1. Warunki dostępowe do Serwisu
1.1
. Warunki techniczne
1.1.1. Do korzystania z Serwisu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie oraz korzystania z Platformy, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
1.1.1.1. dostęp do Internetu;
1.1.1.2. system operacyjny Windows, Android, Linux lub MAC OS;
1.1.1.3. przeglądarka Chrome, Safari, Opera lub Edge w najnowszej edycji;
1.1.1.4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
1.1.2. W celu korzystania z Serwisu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
1.1.3. Obowiązek zapewnienia warunków technicznych wskazanych powyżej spoczywa na Kliencie, który ponosi wszelkie związane z nimi koszty. NESTMEDIC nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z nieprawidłowego działania urządzeń Klienta bądź niespełnienia przez niego wymagań technicznych opisanych wyżej.

1.2. Ogólne warunki korzystania z Serwisu
1.2.1
. Wszelkie prawa do Serwisu, jego elementów, w tym programistycznych (kodów źródłowych), graficznych i innych, nazwy i domeny internetowej Strony Internetowej, Sklepu, Platformy, stanowią wyłączną własność NESTMEDIC, są chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej (lub jakimkolwiek innym prawem własności intelektualnej) i korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, zdjęcia, programy, grafika, znaki towarowe, ikony, logotypy itp. prezentowane w Serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia NESTMEDIC wyrażonego w formie pisemnej. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania treści zamieszczonych na Platformie wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku własnego.
1.2.2. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i Regulaminem.
1.2.3. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności treści naruszających dobra osobiste innych osób, a także treści o charakterze obraźliwym.

2. Sposób działania Serwisu
2.1. NESTMEDIC dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał w sposób ciągły. NESTMEDIC zastrzega, że dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu niezbędne jest prowadzenie, w razie konieczności: napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Serwisu lub jego elementów. NESTMEDIC uprzedza, że w czasie dokonywania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub niektórych funkcjonalności Serwisu może być wyłączony lub ograniczony. O przerwach technicznych i czasie ich trwania, zaplanowanych przez NESTMEDIC, NESTMEDIC będzie informował Użytkowników poprzez dostępne środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem, na którym Sklep jest umieszczony. O przerwach technicznych nieplanowanych przez NESTMEDIC, NESTMEDIC powiadomi niezwłocznie w dostępnym trybie.

3. Dane osobowe
3.1. Administratorem danych osobowych jest NESTMEDIC, z zastrzeżeniem pkt 3.3. poniżej w następujących celach:
3.1.1. funkcjonowania Platformy oraz w celach statystycznych;
3.1.2. kontaktu telefonicznego lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej;
3.1.3. rejestracji konta pacjentki na platformie i korzystanie z platformy przez pacjentkę (w tym świadczenie usług);
3.1.4. prowadzenia prac badawczo-rozwojowych związanych z urządzeniem Pregnabit;
3.1.5. rejestracji kont innych Użytkowników Platformy niż Pacjentka i korzystanie przez nich z Platformy;
3.1.6. realizacji zamówień w Sklepie i wykonywanie zawartych umów;
3.1.7. marketingu bezpośredniego;
3.1.8. dochodzenie i obrona przed uzasadnionymi roszczeniami;
3.1.9. rozpatrzenia wniesionej reklamacji;
3.1.10. realizacji odstąpienia od umowy

3.2. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
b) prawo dostępu do danych osobowych;
c) prawo żądania sprostowania danych osobowych;
d) prawo żądania usunięcia danych osobowych;
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą;
g) prawo do przenoszenia danych osobowych (w przypadku wyrażenia zgody); 
h) prawo wniesienia skargi do właściwego organu ds. ochrony danych osobowych.

3.3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika wyczerpujące obowiązek informacyjny, o którym mowa w RODO, zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej: https://pregnabit.com/polityka-prywatnosci/.

3.4. NESTMEDIC informuje, że w związku z świadczeniem Usług w ramach Platformy, niezależnym administratorem danych osobowych Użytkowników, w tym w szczególności Pacjentek, jest Podmiot Leczniczy. Udostępnienie danych osobowych Pacjentki przez NESTMEDIC do Podmiotu Leczniczego jest niezbędne do wykonania Usług oraz realizacji zawartej umowy. Aktualne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Leczniczy, w tym w szczególności podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia, które przysługują osobie, których dane dotyczą, dostępne są na stronie: https://edoktor24.scanmed.pl/other/polityka.pdf.

3.5. Systemy i aplikacje NESTMEDIC zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z Usług wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia następujących zagrożeń:
3.5.1. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
3.5.2. obecności i działania oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują. Nośnikiem tego rodzaju oprogramowania mogą być załączniki do poczty elektronicznej;
3.5.3. obecności i działania robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania, w wypadku braku właściwej obsługi (uaktualnianie oprogramowania) systemu informatycznego przez Użytkownika może doprowadzić do skutecznego ataku robaka internetowego;
3.5.4. możliwości zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
3.5.5. możliwości bycia narażonym na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł);
3.5.6. możliwości stosowania sniffingu – niedozwolonego podsłuchu, innego niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phishing, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przesyłanych przez sieć;
3.5.7. możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika.

4. Rozstrzyganie sporów
4.1
. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, w drodze zwrócenia się do polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem do rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4.2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4.3. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy NESTMEDIC a Konsumentem, zostanie poddane właściwemu polskiemu sądowi powszechnemu.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy NESTMEDIC a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę NESTMEDIC.

5. Zapytania, uwagi i reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
5.1. NESTMEDIC podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

5.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić NESTMEDIC o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

5.3. Zapytania, uwagi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Nestmedic S.A. ul. Pasymska 20, 01-993 Warszawa, mailowo pod adres reklamacje@nestmedic.com (w przypadku reklamacji – w tytule maila wpisując „reklamacja”) lub telefonicznie pod numer (+48) 601 701 079 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.

5.4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
5.4.1. dane pozwalające na identyfikację Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji,
5.4.2. rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu,
5.4.3. w przypadku reklamacji – określenie przedmiotu reklamacji (koniecznie podanie numeru seryjnego Urządzenia), okoliczności będących podstawą reklamacji wraz z datą ich zaistnienia oraz określenie oczekiwań Pacjentki.

5.5. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zgłoszenia. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

§4. SKLEP

1. Sposób działania Sklepu
1.1
. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian

1.2. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.3. Usługa zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu jest dostępna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Składanie Zamówienia. Umowa Najmu
2.1
. W celu zawarcia Umowy Najmu za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu.

2.2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych dotyczących Zamówienia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.

2.3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

2.4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty.

2.5. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (lub innego równoznacznego) Klient zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną odpowiedniego serwisu celem dokonania płatności za Zamówienie. Po dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.

2.6. NESTMEDIC zastrzega sobie do momentu przyjęcia Zamówienia, prawo odmowy zrealizowania Zamówienia z jakiejkolwiek przyczyny, w tym w szczególności z uwagi na wyczerpanie zapasów Towarów objętych Zamówieniem. W takim przypadku NESTMEDIC poinformuje Klienta o odmowie realizacji Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej i niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni, zwróci Klientowi wpłacone przez niego w związku z Zamówieniem środki pieniężne.

2.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w Zamówieniu adres e-mail, wiadomość potwierdzającą przyjęcie Zamówienia. Z chwilą przyjęcia Zamówienia, zostaje zawarta Umowa Najmu pomiędzy NESTMEDIC a Klientem.

2.8. W przypadku nieotrzymania mailowego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, o którym mowa powyżej należy skontaktować się z obsługą Sklepu.

3. Formy dostawy i metody płatności
3.1
. Płatności za Zamówienie możliwe są za pomocą płatności obsługiwanych przez system tpay oraz systemy wspomagające, tj. paypal, elavon i inne lub w drodze innej opcji dostępnej na stronie Sklepu w dacie składania Zamówienia.

3.2. Dostawa Zamówienia do Klienta następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej, do wybranego przez Klienta Paczkomatu, na wskazany przez Klienta adres lub w drodze innej opcji dostawy dostępnej na stronie Sklepu w dacie składania Zamówienia.

3.3. Koszt dostawy Zamówienia prezentowany jest zawsze w toku składania Zamówienia. Koszt ten ponosi NESTMEDIC, chyba że NESTMEDIC odmiennie określi na stronie internetowej Sklepu.

4. Realizacja Zamówienia
4.1. Po zaksięgowaniu wpłaty następuje realizacja Zamówienia.

4.2. Realizacja Zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Klienta.

4.3. Zamówienia realizowane są standardowo w terminie 3 (trzech) dni roboczych. NESTMEDIC zastrzega, że czas realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 14 (czternastu) dni, a w sytuacjach wyjątkowych NESTMEDIC zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu realizacji Zamówienia, o czym NESTMEDIC poinformuje Klienta telefonicznie lub mailowo.

4.4. Po zrealizowaniu Zamówienia NESTMEDIC prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie realizacji Zamówienia i rozpocznie wysyłkę Zamówienia do Klienta.

5. Zasady Najmu. Zwrot po zakończeniu Najmu.
5.1. Złożenie Zamówienia na Abonament oraz jego realizacja następuje poprzez Sklep na zasadach wskazanych w § 4 pkt 2 wyżej z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

5.2. Przy składaniu Zamówienia Klient wybiera okres trwania Umowy Najmu oraz akceptuje deklarowany termin zwrotu Zestawu Pregnabit.

5.3. Poprzez zaakceptowanie przez NESTMEDIC złożenia Zamówienia następuje zawarcie Umowy Najmu. 

5.4. Zamiar Przedłużenia Umowy Najmu Klient zgłasza i realizuje za pośrednictwem oświadczenia przesłanego drogą elektroniczną na adres e-mail: polozna@nestmedic.com.

5.5. Na podstawie takiego oświadczenia klient uzyska dostęp do oferty przedłużenia w sklepie i będzie mógł wykupić dodatkowe opcje przedłużenia. Z chwilą wykupienia i opłacenia opcji przedłużenia do których dostęp klient uzyskuje po złożeniu oświadczenia – wyłącznie poprzez sklep, usługa zostanie przedłużona o czas wynikający z wykupionego pakietu.

5.6. Klient jest zobowiązany do zwrotu Zestawu Pregnabit w deklarowanym terminie po upływie okresu obowiązywania Umowy Najmu lub okresu Przedłużenia Umowy Najmu. Zwrot będzie następował za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt NESTMEDIC.

5.7. Zwrot Zestawu Pregnabit powinien każdorazowo nastąpić w stanie niepogorszonym poza jego normalnym zużyciem eksploatacyjnym. W przypadku uszkodzenia któregokolwiek z elementów Zestawu Pregnabit przez Klienta, NESTMEDIC zastrzega sobie obciążenie Klienta kosztami naprawy.

5.8. W przypadku braku zwrotu Zestawu Pregnabit lub Pregnabit Pro w terminie wynikającym z zawartej Umowy Najmu (z uwzględnieniem Przedłużenia Umowy Najmu), Klient zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz NESTMEDIC kwoty w wysokości odpowiadającej kwocie najmu za 14 dniowy pakiet najmu zestawu tożsamego z wypożyczonym, jaki jest dostępny w sklepie podzielonej przez 14 za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Zestawu. NESTMEDIC ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości przenoszącej wysokość należności, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

5.9. W przypadku, trwałego uszkodzenia, zniszczenia ,utracenia Zestawu Pregnabit, Klient zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Nestmedic kwoty w wysokości 3000,00 zł za Zestaw Pregnabit oraz 10 000,00 EUR za Zestaw Pregnabit Pro.

6. Odstąpienie Konsumenta od umowy. Skutki odstąpienia
6.1
. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 (czternasto) dniowy termin do odstąpienia od Umowy Najmu. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Najmu bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik (kurier) i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru.

6.2. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Najmu następuje poprzez:
6.2.1. złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Najmu pisemnie na adres: Nestmedic S.A., ul. Pasymska 20, 01-993 Warszawa lub
6.2.2. wypełnienie i przesłanie formularza odstąpienia od Umowy Najmu dostępnego pod adresem pregnabit.com/odstapienie/  lub
6.2.3. jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie złożone drogą elektroniczną na adres e – mail: office@nestmedic.com – w razie skorzystania z tej możliwości, NESTMEDIC prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną)

6.3. Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Najmu, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy Najmu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

6.4. W sytuacji odstąpienia od Umowy Najmu istnieje obowiązek zwrotu Zestawu Pregnabit, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternastu) dni od dnia, w którym doszło do odstąpienia od Umowy Najmu. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie Zestawu Pregnabit przed jego upływem. Zwrotu Zestawu Pregnabit należy dokonać na adres magazynu: Nestmedic S.A., ul. Pasymska 20, 01-993 Warszawa. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

6.5. W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od Umowy Najmu po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy Najmu. Kwota należna do zapłaty jest obliczana proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, w przeliczeniu na rozpoczęte dni korzystania z Zestawu Pregnabit i Platformy, z uwzględnieniem wynagrodzenia wynikającego z Umowy Najmu.

6.6. Klient akceptuje, że w przypadku otwarcia po dostarczeniu opakowań zawierających elementy Zestawu Pregnabit, które były dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu i których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (tj. m. in. chusteczek do dezynfekcji, żelu do USG, pasów do KTG), nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy Najmu w zakresie tych elementów Zestawu Pregnabit. W takim przypadku kwota należna do zwrotu klientowi zostanie pomniejszona o wartość zużywalnych akcesoriów do Zestawu Pregnabit, przy uwzględnieniu, że ich jednostkowa wartość jest następująca:
6.6.1. chusteczki do dezynfekcji – 15 zł;
6.6.2. żel do USG – 25 zł;
6.6.3. pasy do KTG – 45 zł.

6.7. W sytuacji skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy, NESTMEDIC niezwłocznie prześle Klientowi i/lub Pacjentce potwierdzenie przyjęcia odstąpienia od Umowy Najmu na adres e-mail Klienta/Pacjentki, a także dokona zwrotu dokonanej płatności niezwłocznie, nie później niż 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania skutecznego oświadczenia o odstąpieniu.

6.8. Prawo odstąpienia od Umowy Najmu nie przysługuje, jeżeli NESTMEDIC wykona w pełni Usługę będącą przedmiotem Umowy Najmu za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez NESTMEDIC dojdzie do utraty prawa do odstąpienia od Umowy. 

6.9. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

6.10. NESTMEDIC może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru i weryfikacji Towaru pod kątem braku śladów jego używania, innego niż konieczne do jego stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Wymiana Zestawu Pregnabit
7.1. Wymiana Zestawu Pregnabit na inny jest możliwa w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty jego otrzymania, pod warunkiem zwrotu Zestawu Pregnabit w stanie nienaruszonym.

7.2. Wymianie podlega Zestaw Pregnabit, który:
7.2.1. nie nosi śladów użytkowania;
7.2.2. nie został w żaden sposób uszkodzony;
7.2.3. posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które NESTMEDIC zaopatrzył Towar oraz które nie noszą śladów usuwania czy ponownego przymocowania,
7.2.4. znajduje się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.

7.3. Wymianie nie podlegają elementy Zestawu Pregnabit, które ze względu na swoje właściwości lub przeznaczenie dostarczane są w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (tj. chusteczki do dezynfekcji, żel do USG, pasy do KTG) ani Zestawy Pregnabit zakupione na przecenach i w ramach wszelkich promocji.

7.4. W celu dokonania wymiany Zestawu Pregnabit należy skontaktować się z obsługą Sklepu drogą elektroniczną na adres e – mail: polozna@nestmedic.com. Możliwość wymiany i dostępność Zestawu Pregnabit, który ma być przedmiotem wymiany zostanie potwierdzona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.   

7.5. Wymieniany Zestawu Pregnabit należy przesłać na adres: Nestmedic S.A. ul. Pasymska 20, 01-993 Warszawa, na własny koszt z dopiskiem “wymiana” po otrzymaniu wiadomość potwierdzającej dostępność Zestawu Pregnabit, który ma być przedmiotem wymiany.   
 
7.6. Koszty dostawy wymienianego Zestawu Pregnabit pokrywa Nestmedic.

8. Rękojmia
8.1. NESTMEDIC jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Zestaw Pregnabit bądź Zestaw Pregnabit Pro (lub którykolwiek z jego elementów) ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

8.2. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 664 Kodeksu
Cywilnego. Na zasadach określonych w tym przepisie, Klient może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany Towaru na wolny od wad lub żądać odpowiedniego obniżenia ceny. W razie braku usunięcia wad przez NESTMEDIC w odpowiednim czasie, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, Klient może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

8.3. Roszczenia z tytułu rękojmi Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Nestmedic S.A. ul. Pasymska 20, 01-993 Warszawa.

8.4. Treść zgłoszenia rękojmi Klienta powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta i Zamówienia, kontakt z Klientem oraz roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub oświadczenie Klienta stosownej treści.

8.5. NESTMEDIC ustosunkuje się do składanej przez Klienta rękojmi w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego zgłoszenie rękojmi zostało złożone.

§5.  PLATFORMA

1. Świadczenie Usług
1.1. Rodzaje dostępów do Platformy

1.1.1. Dostęp do Platformy i Usług przez Pacjentkę może nastąpić na skutek:
1.1.1.1. zawarcia Umowy Najmu za pośrednictwem Sklepu przez Klienta (w tym Pacjentkę);
1.1.1.2. udzielenia Pacjentce dostępu do Platformy przez Partnera, którego wiąże odrębna umowa z NESTMEDIC;

1.2. Rozpoczęcie korzystania z Usług
1.2.1. Celem rozpoczęcia korzystania z Usług przez Pacjentkę, wymagane jest:
1.2.1.1. Dokonanie wstępnej rejestracji Profilu na Platformie:
1.2.1.1.1. w przypadku zawarcia Umowy Najmu – samodzielnie przez Pacjentkę;
1.2.1.1.2. W przypadku udzielenia Pacjentce dostępu do Platformy przez Partnera:
1.2.1.1.2.1. samodzielnie przez Pacjentkę oraz zatwierdzenie przez Partnera prawidłowości uzupełnionych przez Pacjentkę danych;
1.2.1.1.2.2. samodzielnie przez Partnera;
1.2.1.2. W przypadku udzielenia Pacjentce dostępu do Platformy przez Partnera – przyporządkowanie przez Partnera do Profilu Pacjentki na Platformie odpowiedniego Urządzenia użytkowanego do wykonania Badania samodzielnie przez Pacjentkę lub Partnera,
1.2.1.3. Aktywacja Profilu na Platformie (z jednoczesną akceptacją przez Pacjentkę Regulaminu oraz potwierdzenia poprawności danych przez Pacjentkę na Profilu na Platformie); aktywacja następuje m. in. poprzez kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany na adres e-mail Pacjentki.
1.2.2. Pacjentka może dokonać wstępnej rejestracji swojego Profilu na Platformie pod adresem https://patient.pregnabit.cloud.
1.2.3. Partner może dokonać rejestracji Profilu Pacjentki na Platformie z poziomu Profilu Partnera na Platformie.
1.2.4. Warunkiem świadczenia Usług jest poprawne uzupełnienie, danych Pacjentki wskazanych w formularzu, do których należą:
1.2.4.1. kod otrzymany od Partnera (w przypadku rozpoczęcia korzystania z Usług zgodnie pkt 1.2.3 niniejszego punktu Regulaminu),
1.2.4.2. imię (imiona) i nazwisko (nazwiska),
1.2.4.3. data urodzenia,
1.2.4.4. adres miejsca zamieszkania;
1.2.4.5. numer PESEL,
1.2.4.6. numer telefonu komórkowego,
1.2.4.7. adres aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
1.2.4.8. tydzień ciąży oraz dzień tygodnia ciąży,
1.2.4.9. ilość przebytych uprzednio ciąż i porodów przez Pacjentkę,
1.2.4.10. innych danych dotyczących ciąży i jej przebiegu oraz stanu zdrowia Pacjentki, mogących mieć wpływ na Badanie, Zapis KTG lub Wynik.
1.2.5. Partner uzupełnia i/lub zatwierdza dane uzupełnione przez Pacjentkę na Platformie. W przypadku, gdy Pacjentka nie spełnia warunków określonych w Regulaminie lub gdy świadczenie Usług lub korzystanie z Zestawu Pregnabit mogłoby zagrozić zdrowiu lub życiu Pacjentki lub innych osób, Partner może odmówić zatwierdzenia danych Pacjentki na Platformie, co uniemożliwia świadczenie Usług lub Podmiot Leczniczy ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług.
1.2.6. Celem aktywacji Profilu na Platformie oraz potwierdzenia prawidłowości danych Pacjentki, jak i akceptacji Regulaminu NESTMEDIC z poziomu Platformy wysyła do Pacjentki link aktywacyjny w wiadomości e-mail. Pacjentka aktywuje swój Profil na Platformie poprzez uruchomienie linku aktywacyjnego, nadanie hasła do swojego Profilu, potwierdzenie prawdziwości wszystkich wymaganych danych, w tym danych medycznych, a także potwierdzenie zapoznania się i zaakceptowanie Regulaminu.
1.2.7. Jeśli Pacjentka nie otrzyma wiadomości e-mail ani SMS z linkiem aktywacyjnym lub niemożliwa jest aktywacja Profilu, Pacjentka powinna skontaktować się z Infolinią.
1.2.8. Wraz z aktywacją swojego Profilu na Platformie, Pacjentka może rozpocząć korzystanie z Usług.
1.2.9. Pacjentka ma możliwość zmiany swoich danych – może być ona jednak ograniczona ze względu na konieczność zapewnienia prawidłowości udzielanych świadczeń, identyfikacji i bezpieczeństwa uwierzytelniania Pacjentki. W każdym przypadku Pacjentka zobowiązana jest zgłosić konieczność zmiany swoich danych niezwłocznie Partnerowi lub mailowo NESTMEDIC za pośrednictwem adresu e-mail polozna@nestmedic.com. Zmiana niektórych danych może wymagać potwierdzenia przez Pacjentkę lub dodatkowej weryfikacji przez NESTMEDIC w sposób, o którym mowa w Regulaminie.
1.2.10. Badanie może być przeprowadzone samodzielnie przez Pacjentkę z wykorzystaniem Zestawu Pregnabit po jego przekazaniu Pacjentce.

1.3. Usługa Pregnabit
1.3.1. Po przeprowadzeniu Badania w sposób zgodny z udzielonym Instruktażem, Zapisy KTG z przeprowadzonego Badania są przesyłane z Urządzenia za pośrednictwem systemów łączności na Platformę.
1.3.2. Pacjentka wykonuje Badanie i przesyła je na Platformę niezwłocznie, jednak nie później niż 15 (piętnaście) minut od jego wykonania. Po upływie 15 minut od wykonania Badania, jeśli nie zostało ono wysłane na Platformę (niezależnie od powodu braku wysyłki), należy powtórzyć Badanie i przesłać je ponownie na Platformę.
1.3.3. NESTMEDIC (a w określonych przypadkach Podmiot Leczniczy) informują Pacjentkę o Wyniku zgodnie z preferencjami Pacjentki przekazanymi przez Pacjentkę za pośrednictwem Platformy. Informacja o pojawieniu się Wyniku zostaje przekazana bezpośrednio Pacjentce w postaci:
1.3.3.1 wiadomości tekstowej (SMS) na numer telefonu wskazany przez Pacjentkę podczas rejestracji Profilu oraz/lub
1.3.3.2. wiadomości e-mail na adres mailowy wskazany przez Pacjentkę podczas rejestracji Profilu oraz/lub
1.3.3.3. telefonicznie na numer telefonu wskazany przez Pacjentkę podczas rejestracji Profilu, w przypadku informacji uznanych przez Podmiot Leczniczy za ważne.
1.3.4. Wynik umieszczany jest również do wglądu na Profilu Pacjentki lub Profilu Pacjentki i Profilu Partnera na Platformie.
1.3.5. Wynik zamieszczony na Profilu lub Profilu Partnera zawiera:
1.3.5.1. Zapis KTG,
1.3.5.2. Status Badania KTG, czyli jeden z poniższych lub równoznacznych komunikatów:
„Wynik badania KTG w normie” – gdywynik analizy Zapisu KTG mieści się
w granicach normy;
„Powtórz badanie KTG” – gdyanaliza Zapisu KTG jest niemożliwa, Zapis KTG jest wątpliwy
w ocenie;
„Skontaktuj się z lekarzem/położną” – gdy analiza Zapisu KTG wykazała nieprawidłowości i Pacjentka wymaga konsultacji z położną lub lekarzem.
1.3.5.3. Opis Zapisu KTG,
1.3.5.4. Opcjonalnie również zapytania Pacjentki i komentarz Eksperta Medycznego w ramach Usługi Czat, który może zawierać m.in. wskazówki i wytyczne dotyczące badań profilaktycznych, kolejnych badań KTG, porady dotyczące trybu życia itp.
1.3.6. Wynik zamieszczany jest na Platformie niezwłocznie po wykonaniu analizy Zapisu KTG – przewidywany czas oczekiwania na Wynik lub kontakt Podmiotu Leczniczego z Pacjentką od chwili przesłania Zapisu KTG na Platformę wynosi 30 (trzydzieści) minut. Maksymalny czas oczekiwania na Wynik lub kontakt Podmiotu Leczniczego z Pacjentką nie przekroczy jednej godziny. Czas ten może ulec wydłużeniu jedynie w przypadkach zakłócenia świadczenia Usług wynikających z wystąpienia siły wyższej. Podmiot Leczniczy, jeśli będzie to możliwe niezwłocznie poinformuje Pacjentkę o wystąpieniu wskazanych zakłóceń.
1.3.7. W przypadku nadania Wynikowi statusu „Powtórz badanie KTG” lub „Skontaktuj się z lekarzem/położną”, zamieszczenie Wyniku na Profilu Pacjentki na Platformie poprzedzone będzie próbą nawiązania kontaktu telefonicznego z Pacjentką przez Podmiot Leczniczy. Próba nawiązania kontaktu telefonicznego może również nastąpić w przypadku prawidłowych Zapisów KTG, w celu zebrania dodatkowych informacji o Badaniu lub Pacjentce.
1.3.8. W przypadkach, gdy status Badania to „Powtórz Badanie KTG” albo „Skontaktuj się z lekarzem/położną”, Ekspert Medyczny kontaktuje się z Pacjentką telefonicznie udzielając jej niezbędnych informacji dotyczących Wyniku oraz dalszego postępowania.
1.3.9. W przypadku uzyskania podczas komunikacji z Pacjentką wiarygodnej informacji, że wymaga ona udzielenia natychmiastowej pomocy, Ekspert Medyczny udziela Pacjentce pomocy dostępnymi środkami i z uwzględnieniem okoliczności, że świadczenia zdrowotne udzielane są drogą elektroniczną. Jeżeli Pacjentka nie wyraziła sprzeciwu i ustalony został adres, pod którym Pacjentka aktualnie przebywa, Ekspert Medyczny może skontaktować się z numerem alarmowym 112 i wezwać pogotowie, chyba że okoliczności wskazują, że wezwanie pogotowia nie jest konieczne.
1.3.10. Ekspert Medyczny nie jest zobowiązany do wezwania karetki pogotowia, w szczególności, jeśli Wynik nie wskazuje na nieprawidłowości.
1.3.11. Partner udostępnia Podmiotowi Leczniczemu dokumentację medyczną Pacjentki oraz dane pozyskane w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
1.3.12. Partner ani Podmiot Leczniczy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania obowiązków wynikających z Regulaminu, ani za błąd w sztuce medycznej w sytuacji, gdy brak jest możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego z Pacjentką na numer podany przez Pacjentkę w trakcie rejestracji Profilu na Platformie.
1.3.13. Zestaw Pregnabit przez cały okres obowiązywania Umowy Najmu stanowi własność NESTMEDIC, a Pacjentce przysługuje wyłącznie prawo do osobistego korzystania z Zestawu Pregnabit i używania go zgodnie z Instrukcją Obsługi, Instruktażem i Umową Najmu oraz w celach z niej wynikających.
1.3.14. Pacjentka jest zobowiązana do:
1.3.14.1. niezwłocznego poinformowania NESTMEDIC o wszelkich awariach lub uszkodzeniach Zestawu Pregnabit lub innych utrudnieniach dotyczących korzystania z niego;
1.3.14.2. nieudostępnienia w jakiejkolwiek formie (w tym w najem, dzierżawę, użyczenie), Zestawu Pregnabit lub jego części osobie trzeciej; w przypadku udostępnienia Urządzenia lub Danych Dostępowych osobom trzecim Usługi na rzecz Pacjentki nie będą świadczone; NESTMEDIC I Podmiot Leczniczy nie biorą odpowiedzialności za prawidłowość świadczenia Usług w takich przypadkach;
1.3.14.3. niezwłocznego poinformowania NESTMEDIC drogą mailową na adres reklamacje@nestmedic.com lub poprzez Infolinię o wszelkiego rodzaju naruszeniach bezpieczeństwa lub w wypadku skorzystania z Profilu przez osoby nieuprawnione;
1.3.14.4. używania Zestawu Pregnabit zgodnie z jego przeznaczeniem, Instrukcją Obsługi oraz Instruktażem;
1.3.14.5. zabezpieczenia Zestawu Pregnabit przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą;
1.3.14.6. niedokonywania naprawy Zestawu Pregnabit we własnym zakresie oraz niedokonywania zmian w Zestawie Pregnabit.

1.4. Usługa dostępowa
1.4.1. NESTMEDIC gwarantuje Pacjentce techniczny dostęp do Wyników na Platformie przez 6 (sześć) miesięcy, liczonych od dnia ostatniego przesłanego na Platformę Badania. Po tym okresie Profil ulega dezaktywacji. Profil może zostać aktywowany ponownie w przypadku kolejnej ciąży Pacjentki spełniającej warunku do przeprowadzenia Badania i uzupełnieniu/uaktualnieniu danych Pacjentki.
1.4.2. Postanowienia punktu poprzedzającego nie naruszają praw Pacjentek do dostępu do dokumentacji medycznej prowadzonej przez Podmiot Leczniczy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

1.5. Usługa Czat
1.5.1. Pacjentka w ramach Usługi Czat ma możliwość zadawania pytań dotyczących Zestawu Pregnabit, Badania, Zapisu KTG i Wyniku oraz zasad świadczenia Usług, za pośrednictwem czatu dostępnego po zalogowaniu się na Profil na Platformie, używając w tym celu zakładki „Czat“ dostępnej przy każdym sprawdzanym Badaniu
1.5.2. Ekspert Medyczny ma prawo odmówić udzielenia odpowiedzi na pytania Pacjentki
w przypadku, gdy nie dotyczą one kwestii wskazanych w pkt 1.5.1 powyżej lub Ekspert Medyczny nie jest w stanie udzielić rzetelnej odpowiedzi na pytania Pacjentki, w szczególności ze względu na świadczenie usług zdrowotnych na odległość.
1.5.3. Odpowiedzi na zapytania Pacjentek w ramach Usługi Czat udzielane są na bieżąco – Usługa Czat włączona jest w trakcie sprawdzania Badania.

1.6. Usługa Telekonsultacji
1.6.1. Pacjentka w ramach Usługi Telekonsultacji ma możliwość skontaktowania się z Ekspertem Medycznym telefonicznie przez całą dobę pod numerem wskazanym na Profilu Pacjentki na Platformie oraz zadawania pytań dotyczących Zestawu Pregnabit, Badania, Zapisu KTG i Wyniku oraz zasad świadczenia Usług
1.6.2. Ekspert Medyczny ma prawo odmówić udzielenia odpowiedzi na pytania Pacjentki w przypadku, gdy nie dotyczy ona kwestii wskazanych w pkt 1.5.1 powyżej lub Ekspert Medyczny nie jest w stanie udzielić rzetelnej odpowiedzi na pytanie Pacjentki, w szczególności ze względu na świadczenie usług zdrowotnych na odległość.

1.7. Wspólne zasady dotyczące świadczenia Usług
1.7.1. Usługi świadczone są 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 7 (siedem) dni w tygodniu. NESTMEDIC zastrzega sobie prawo do spowodowania czasowego zaprzestania świadczenia Usług, w szczególności, gdy niezbędne jest przeprowadzenie prac systemowych lub konserwacyjnych Platformy. NESTMEDI poinformuje Pacjentkę o przewidywanych utrudnieniach w świadczeniu Usług z wyprzedzeniem nie krótszym niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny, chyba że utrudnienia wynikają z okoliczności, których nie mógł przewidzieć, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Profilu na Platformie.
1.7.2. Pacjentka ma możliwość kontaktu z:
1.7.2.1. NESTMEDIC telefonicznie pod numerem Infolinii +48 696 470 167 bądź +48 570 488 745  w godzinach pracy NESTMEDIC (w dni robocze od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00) lub innym numerem do kontaktu, wskazanym przez NESTMEDIC, lub adresem e-mail polozna@nestmedic.com 
1.7.2.2. Podmiotem Leczniczym telefonicznie pod numerem Infolinii+48 22 373 83 11 w godzinach pracy Podmiotu Leczniczego (w dni robocze od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00) lub innym numerem do kontaktu, wskazanym przez Podmiot Leczniczy.
1.7.3. Komunikacja telefoniczna, na Platformie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej między NESTMEDIC, Podmiotem Leczniczym, Pacjentkami może być rejestrowana, a jej zapis może być przechowywany lub archiwizowany na serwerach wskazanych przez NESTMEDIC. Akceptując Regulamin, Pacjentka wyraża zgodę na rejestrację komunikacji.
1.7.4. Usługi świadczone są na rzecz Pacjentki przez okres wynikający z Umowy Najmu lub z jej ustaleń z Partnerem (ale nie dłużej niż to wynika z odpowiedniej umowy zawartej przez NESTMEDIC z Partnerem).
1.7.5. Pacjentka ponosi koszty wynikające z korzystania z usług telekomunikacyjnych, w tym środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do korzystania z Usług według cennika operatora świadczącego na rzecz Pacjentki usługi telekomunikacyjne.

2. Wymogi techniczne korzystania z Usług
2.1. Korzystanie z Usług wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych:
2.1.1. posiadanie Zestawu Pregnabit przez Pacjentkę,
2.1.2. przebywanie podczas wysyłania Zapisu KTG w zasięgu sieci GSM, której operatorem jest:
2.1.2.1. dla urządzeń Pregnabit – Orange Polska S.A.;
2.1.2.2. dla urządzeń Pregnabit Pro – T-mobile Polska S.A.;
2.1.3. aktywny telefon komórkowy, którego numer podano przy tworzeniu Profilu Pacjentki na Platformie,
2.1.4. komputer wyposażony w minimum 4GB pamięci RAM lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet,
2.1.5. aktywny adres e-mail, który podano przy tworzeniu Profilu Pacjentki na Platformie

2.2. Oprogramowanie dostępne na Platformie działa poprawnie na większości urządzeń́ typu: tablety, smartfony, komputery stacjonarne, laptopy, na systemach Windows, Android oraz iOS. Do poprawnego działania konieczne jest korzystanie z poniższych przeglądarek i systemów operacyjnych:
2.2.1. Komputery:
– minimum 4GB pamięci RAM, dla użytkowników w roli Pacjentka;
– minimum 8GB pamięci RAM i monitor o rozdzielczości w poziomie 1366 pikseli dla użytkowników w roli innej niż̇ Pacjentka;
2.2.2. Przeglądarki:
– Google Chrome – od wersji oznaczonej jako 88.0.4324 oraz w wersjach wyższych z gałęzi stabilnej;
2.2.3. Systemy operacyjne:
– Microsoft Windows – w wersji 10 i wyższych
– Apple macOS – w wersji 10.12 i wyższych
– Linux – dystrybucje wyposażone w graficzny interfejs użytkownika, pracujące na jądrze w wersji oznaczonej jako 4.0 i nowszych, z gałęzi stabilnej;
2.2.4. Urządzenia mobilne (dla trybu mobilnego)
– wyposażone w wyświetlacz o rozmiarze co najmniej 4.5 cala i posiadający minimalną rozdzielczość́ w pionie 320 pikseli;
2.2.5. Mobilne systemy operacyjne (dla trybu mobilnego):
– Android – od wersji oznaczanej jako 7.0 (nazwa Nougat) lub nowszej
– iOS – od wersji oznaczanej jako 13.0. lub nowszej;
2.2.6. Dodatkowe oprogramowanie:
– Zainstalowane oprogramowanie pozwalające na przeglądanie dokumentów PDF (dotyczy także trybu mobilnego).

2.3. W razie korzystania przez Pacjentkę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełniają wymogów technicznych opisanych w Regulaminie, NESTMEDIC ani Podmiot Leczniczy nie odpowiadają za jakość świadczonych Usług lub niewykonanie Usług.


3. Prawa i obowiązki
3.1.
NESTMEDIC zastrzega sobie prawo do zaprzestania prowadzenia Platformy, spowodowania zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych wprowadzonych na Platformę, a także przeniesienia praw do Platformy na inny podmiot po uprzednim poinformowaniu Pacjentek oraz Partnerów, nie później niż 7 (siedem) dni roboczych przed zaprzestaniem świadczenia Usług. Pacjentce przysługuje w takiej sytuacji żądanie zwrotu pobranej równowartości niewykorzystanej Usługi Pregnabit. Powyższe nie będzie naruszać przepisów dotyczących prowadzenia medycznej działalności leczniczej oraz dokumentacji medycznej.

3.2. W celu prawidłowego wykonywania Badania i możliwości wykonania z Usług, wymagane jest zapoznanie się przez Pacjentkę i/lub Partnera z Instruktażem, potwierdzenie zapoznania się z Instruktażem oraz postępowanie zgodnie z Instruktażem i Instrukcją Obsługi.

3.3. NESTMEDIC i/lub Podmiot Leczniczy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usług, wynikające z niespełnienia przez Pacjentkę wymogów oraz naruszenia zasad określonych w Regulaminie oraz postępowanie niezgodnie z Instruktażem lub Instrukcją Obsługi, jak również, gdy Zestaw Pregnabit jest używany przez osobę inną niż wynikająca z danych podanych przez Partnera lub Pacjentkę.  

3.4. NESTMEDIC i/lub Podmiot Leczniczy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki korzystania ze świadczeń telemedycznych przez Pacjentkę w sposób sprzeczny z Regulaminem, szkody wyrządzone podmiotom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Pacjentkę z Usług lub Urządzenia w sposób sprzeczny z Umową Najmu, Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa, działanie osób trzecich lub szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania świadczeń zdrowotnych, będących następstwem okoliczności, za które NESTMEDIC i/lub Podmiot Leczniczy nie ponoszą odpowiedzialności, wskutek działania siły wyższej oraz działania i zaniechania osób trzecich.

3.5. Pacjentka ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych na Profilu na Platformie, którą weryfikuje w sposób określony w Regulaminie. NESTMEDIC i/lub Podmiot Leczniczy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Pacjentkę niekompletnych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób nieprawidłowych danych.

3.6. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem przez Pacjentkę zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych/systemów łączności.

3.7. W przypadku zmiany Podmiotu Leczniczego, z którym współpracuje NESTMEDIC w zakresie realizacji Usług, Pacjentka dla celów zapewnienia ciągłości realizacji Usług, może być zobowiązana do przeniesienia danych osobowych (w tym danych osobowych szczególnej kategorii) do nowego Podmiotu Leczniczego, a także do dokonania innych czynności niezbędnych do udostępnienia (przekazania) dokumentacji medycznej Pacjentki nowemu Podmiotowi Leczniczemu, w tym przede wszystkim złożenia odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem Platformy. Brak realizacji tego obowiązku może powodować niemożliwość udzielenia Pacjentce dostępu do Platformy i Usług. W takim przypadku NESTMEDIC i/lub Podmiot Leczniczy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usług.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.

2. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej Umowę o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Prawach Konsumenta.

3. NESTMEDIC zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.:
a. zmiany przepisów prawa,
b. dostosowania treści Regulaminu do zaleceń, decyzji lub innych przejawów działania władz publicznych,
c. zmiany lub wprowadzenia nowych Usług, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty, zmiany procesu zawierania Umów;
d. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu,
e. zmiany technologii,
f. zmiany warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną, zmian teleadresowych, adresów elektronicznych, nazw i innych danych identyfikacyjnych Usługodawcy,
g. okoliczności siły wyższej,

4. Do usług świadczonych na podstawie umów, w szczególności Umów o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną zawartych przed zmianą Regulaminu (w tym na podstawie Umów Najmu lub innych umów, na podstawie których Partner i/lub Pacjentka uzyskali dostęp do Platformy i Usług) stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia danej umowy, z zastrzeżeniem, że wobec Pacjentki, która uzyskała dostęp do Platformy za pośrednictwem Partnera, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu akceptacji przez nią Regulaminu.

5. Wersje archiwalne Regulaminu NESTMEDIC dostępne są pod adresem: https://pregnabit.com/regulaminy/.

6. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, NESTMEDIC deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają postanowienia prawa powszechnie obowiązującego

8. Link do Regulaminu: https://pregnabit.com/regulamin/

9. Regulamin wchodzi w życie w dniu 14.09.2023 roku.