REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Platforma – aplikacja umieszczona na stronie internetowej, dostępna pod adresem https://app.pregnabit.com/#/, stanowiąca element systemu teleinformatycznego i służąca do świadczenia Usług;

Polityka Prywatności – dokument zamieszczony na stronie internetowej MCT pod adresem http://telemedic24.pl/regulaminy-i-umowy/ określający zasady przetwarzania danych osobowych przez MCT oraz prawa przysługujące Klientom;

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego;

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pregnabit.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia prowadzony przez Nestmedic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-993 Warszawa, ul. Pasymska 20), NIP: 8943054930, REGON 022455255, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000665017;

MCT – Medyczne Centrum Telemonitoringu sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-993 Warszawa, ul. Pasymska 20), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000624315, NIP: 8992792740, REGON: 364761470- podmiot świadczący drogą elektroniczną usługi w ramach sklepu internetowego za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.pregnabit.com;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym, w tym Urządzenia;

Umowa – łącznie Umowa najmu i Umowa sprzedaży;

Umowa najmu – umowa najmu Urządzeń pomiędzy MCT a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów pomiędzy MCT a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Urządzenia – zarejestrowany wyrób medyczny Pregnabit (teleKTG, mobilny kardiotokograf) wraz z zestawem sond (FHR, TOCO, FMM oraz inne urządzenia prezentowane w ramach Sklepu, umożliwiające korzystanie z Usług dostępnych w ramach Platformy;

Usługi – oznacza Usługi świadczone w ramach Platformy;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Wynajem – oznacza udostepnienie Klientom Urządzeń prezentowanych w ramach Sklepu na czas określony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

§ 2
Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.pregnabit.com.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

1) zasady korzystania ze Sklepu internetowego;

2) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

3) zasady zawierania Umów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

4. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:

1) dostęp do Internetu,

2) system operacyjny Windows, Android, Linux lub MAC OS.

3) przeglądarka Chrome, Firefox, Safari, Opera lub Edge w najnowszej edycji.

4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.pregnabit.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

7. Wszelkie prawa do Sklepu, jego elementów, w tym programistycznych, graficznych i innych, nazwy Sklepu, domeny internetowej Sklepu, stanowią wyłączną własność MCT i korzystanie

z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

8. Klient zobowiązuje się korzystać ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i Regulaminem.

9. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

10. MCT dołoży wszelkich starań, aby Sklep działał w sposób ciągły. MCT zastrzega, że dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu niezbędne jest prowadzenie, od czasu do czasu, napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Sklepu lub jego elementów. MCT uprzedza, że w czasie dokonywania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub niektórych funkcjonalności Sklepu może być wyłączony lub ograniczony. O przerwach technicznych i czasie ich trwania, zaplanowanych przez MCT. MCT będzie informował Klientów poprzez dostępne środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem, na którym Sklep jest umieszczony. O przerwach technicznych nieplanowanych przez MCT, MCT powiadomi niezwłocznie w dostępnym trybie.

11. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

12. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są podawane podczas składania Zamówienia.

§ 3
Składanie Zamówienia. Umowa

1. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu.

2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych dotyczących Zamówienia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.

3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty.

5. Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty (lub innego równoznacznego) Klient zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną odpowiedniego serwisu celem dokonania płatności za Zamówienie. Po dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia.

6. MCT zastrzega sobie do momentu przyjęcia Zamówienia, prawo odmowy zrealizowania Zamówienia z jakiejkolwiek przyczyny, w tym w szczególności z uwagi na wyczerpanie zapasów Towarów objętych Zamówieniem. W takim przypadku MCT poinformuje Klienta o odmowie realizacji Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej i niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zwróci Klientowi wpłacone przez niego w związku z Zamówieniem środki pieniężne.

1. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzającą przyjęcie Zamówienia. Z chwilą przyjęcia Zamówienia, zostaje zawarta Umowa pomiędzy MCT a Klientem.

2. W przypadku nieotrzymania mailowego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, o którym mowa powyżej należy skontaktować się z obsługą Sklepu.

§ 4
Formy dostawy i metody płatności

1. Płatności za Zamówienie możliwe są za pomocą płatności obsługiwanych przez system tpay oraz systemy wspomagające, tj. paypal, elavon i inne lub w drodze innej opcji dostępnej na stronie Sklepu w dacie składania Zamówienia.

2. Dostawa Zamówienia do Klienta następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej, do wybranego przez Klienta Paczkomatu lub w drodze innej opcji dostawy dostępnej na stronie Sklepu w dacie składania Zamówienia na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

3. Koszt dostawy Zamówienia prezentowany jest zawsze w toku składania Zamówienia. Koszt ten ponosi Klient, chyba że MCT odmiennie określi w Sklepie.

§ 5
Realizacja Zamówienia

3. Po zaksięgowaniu wpłaty następuje realizacja Zamówienia.

4. Realizacja Zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Klienta.

5. Zamówienia realizowane są standardowo w terminie 3 dni roboczych. MCT zastrzega, że czas realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni, a w sytuacjach wyjątkowych zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu realizacji Zamówienia, o czym MCT poinformuje Klienta telefonicznie lub mailowo.

6. Po zrealizowaniu Zamówienia MCT prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie realizacji Zamówienia i rozpocznie wysyłkę Zamówienia do Klienta.

§ 6
Zasady Wynajmu. Zwrot po zakończeniu Wynajmu.

1. Złożenie Zamówienia na Wynajem Urządzenia i jego realizacja następuje poprzez Sklep internetowy na zasadach wskazanych w §3 – §5 Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

2. Przy składaniu Zamówienia na Wynajem Urządzenia Klient wybiera okres trwania Umowy najmu oraz akceptuje deklarowany termin zwrotu Urządzenia.

3. Poprzez zaakceptowanie przez MCT złożenia Zamówienia na Wynajem Urządzenia następuje zawarcie Umowy najmu. 4. Zamiar przedłużenia Umowy najmu Klient zgłasza i realizuje za pośrednictwem oświadczenia przesłanego drogą elektroniczną na adres e-mail: office@telemedic24.pl

5. Klient jest zobowiązany do zwrotu Urządzenia w deklarowanym terminie po upływie okresu obowiązywania Umowy Najmu. Zwrot będzie następował za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt MCT.

6. Zwrot Urządzenia powinien każdorazowo nastąpić stanie niepogorszonym poza jego normalnym zużyciem eksploatacyjnym. W przypadku uszkodzenia Urządzenia przez Klienta, MCT zastrzega sobie obciążenie Klienta kosztami naprawy.

7. W przypadku braku zwrotu Urządzenia w terminie wynikającym z zawartej Umowy Najmu, Klient zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz MCT kwoty w wysokości kwoty odpowiadającej 14-tygodniowego wypożyczenia, podzielonej za każdy dzień zwłoki w zwrocie Urządzenia.

§ 7
Odstąpienie Konsumenta od umowy. Skutki odstąpienia

1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od Umowy. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru.

2. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy następuje poprzez:

1) złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy pisemnie na adres: Medyczne Centrum Telemonitoringu sp. z o.o., ul. Pasymska 20; 01-993 Warszawa lub

2) wypełnienie i przesłanie formularza odstąpienia od Umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie złożone drogą elektroniczną na adres e – mail: office@telemedic24.pl – w razie skorzystania z tej możliwości, MCT prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Udostępniony Wzór formularza .

3. Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

4. Zwracane Towary należy odsyłać na adres magazynu: Medyczne Centrum Telemonitoringu sp. z o.o., ul. Pasymska 20; 01-993 Warszawa. Zwroty przesyłane pod inny adres nie będą rozpatrywane.

5. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej, w przypadku odstąpienia od Umowy MCT zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności nie później niż 14 dni od dnia, w którym MCT został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

6. MCT może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i Towaru i weryfikacji Towaru pod kątem braku śladów jego używania, innego niż konieczne do jego stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonowania. Towar należy odesłać lub przekazać MCT niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym MCT został poinformowany o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, w razie odesłania przesyłki z Towarem, którego dotyczy odstąpienie przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów dotyczących Towarów, dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (takich jak wkładki laktacyjne, bielizna, etc.).

§8
Wymiana Towaru

1. Wymiana Towaru na inny jest możliwa w ciągu 10 dni od daty jego otrzymania, pod warunkiem zwrotu Towaru w stanie nienaruszonym.

2. Wymianie podlega Towar, który:

1) nie nosi śladów użytkowania;

2) nie został w żaden sposób uszkodzony;

3) posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nie uszkodzone etykiety i metki, w które MCT zaopatrzył Towar oraz które nie noszą śladów usuwania czy ponownego przymocowania,

4) znajduje się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.

3. Wymianie nie podlegają Towary, który ze względu na swoje właściwości lub przeznaczenie dostarczane są w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (takich jak wkładki laktacyjne, bielizna, etc.) ani Towary zakupione na przecenach i w ramach wszelkich promocji.

4. W celu dokonania wymiany Towaru należy skontaktować się z obsługą Sklepu drogą elektroniczną na adres e – mail: office@telemedic24.pl. Możliwość wymiany i dostępność Towaru, który ma być przedmiotem wymiany zostanie potwierdzona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Wymieniany Towar należy przesłać na adres: Medyczne Centrum Telemonitoringu sp. z o.o., ul. Pasymska 20; 01-993 Warszawa, na własny koszt z dopiskiem “wymiana” po otrzymaniu wiadomość potwierdzającej dostępność Towaru, który ma być przedmiotem wymiany.

6. Koszty dostawy wymienianego Towaru pokrywa Klient. Koszt dostawy wymienianego Towaru jest tożsamy z kosztem dostawy wybranym na etapie składania pierwotnego Zamówienia. Kwotę na pokrycie kosztu dostawy należy przelać na konto bankowe MCT o numerze 97 1090 2486 0000 0001 3289 9452. W przeciwnym razie wymieniony Towar zostanie wysłany do Klienta za pobraniem. W tym wypadku koszt przesyłki będzie wyższy i będzie wynosić 25 zł.

§ 9
Rękojmia i gwarancja

1. MCT jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

2. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Klient może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.

3. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Medyczne Centrum Telemonitoringu sp. z o.o., ul. Pasymska 20; 01-993 Warszawa

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta i Zamówienia, kontakt z Klientem oraz roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub oświadczenie Klienta stosownej treści.

5. MCT ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

6. MCT nie jest gwarantem produktów objętych gwarancją producenta. W przypadku udzielenia przez gwaranta (producenta) gwarancji, jej warunki są udostępnione przy danym Towarze .

7. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do produktu lub informacją wskazaną przy opisie Towaru objętego gwarancją, udostępnioną na stronie Sklepu. Reklamacje z tytułu gwarancji mogą być składane bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym produktu lub w informacji wskazanej przy opisie danego Towaru na stronie Sklepu.

§10
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. MCT a podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić MCT o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Medyczne Centrum Telemonitoringu sp. z o.o., ul. Pasymska 20, 01-993 Warszawa lub mailowo pod adres office@telemedic24.pl

4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. MCT zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

§ 11
Rozstrzyganie sporów

1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MCT a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MCT a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MCT.

§ 12
Dane osobowe

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO oraz art. 9 ust 2 lit a) RODO.

2. Administratorem danych osobowych Klienta jest: Medyczne Centrum Telemonitoringu sp. z o. o. z siedzibą we Warszawie, kod pocztowy: 01-993, Polska przy ul. Pasymskiej 20, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000624315.

3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta wyczerpujące obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO zawarte są określone w Polityce Prywatności dostępnej na stronie http://telemedic24.pl/regulaminy-i-umowy/.

§ 13
Pozostałe postanowienia

W zakresie Usług świadczonych w ramach Platformy, załącznikiem do Regulaminu jest “ Regulamin usług platformy Pregnabit świadczonych drogą elektroniczną dla pacjentki“.